Privacy Statement

Op het gebruik van deze website is dit privacybeleid van toepassing.
Lees dit privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer goed door voordat je van de website gebruik maakt.
 

1. Inleiding

Voor if then is now is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de website van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Belgische Wet op de Privacy.

2. Verwerking persoonsgegevens

if then is now verwerkt persoonsgegevens van iedere gebruiker van de website die een profiel aanmaakt of een reactie op de website plaatst. Als je een profiel aanmaakt of een reactie plaats moet je tenminste een gebruikersnaam en je e-mailadres opgeven.

Als je een profiel aanmaakt, wat je ook kunt doen via een bestaand account bij Facebook, Hyves, Google of Twitter, kan je je profiel bovendien aanvullen met informatie over je woonplaats, een korte beschrijving van jezelf, een foto en het adres van je eigen website en eventueel aanvullende informatie over jouw interesses. Jij beslist welke informatie je aan het profiel toevoegt. Je activiteiten, inclusief geleverde bijdragen en reacties, worden aan je profiel gekoppeld.

Profielen, geleverde bijdragen en reacties zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar, behalve je e-mailadres. Bijdragen en reacties kunnen ook op internet gedeeld worden, bijvoorbeeld via Facebook, Hyves en Twitter. Als gevolg van de algemene werking van het internet worden openbare bijdragen bovendien geregistreerd door websites als Google.

3. Doeleinden persoonsgegevensverwerking

if then is now verzamelt en verwerkt jouw gegevens (inclusief interesseprofiel) ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de website en het gebruik daarvan. Tevens gebruikt if then is now deze informatie tevens om jou als gebruiker relevante (betaalde) informatie aan te bieden. In deze beta versie van de website is deze technologie nog niet ontwikkeld. Zodra deze is uitontwikkeld zal de werking hiervan onder dit Privacy beleid worden toegelicht.

Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal if then is now persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) if then is now redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

4. Cookies

Wanneer je de website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waardoor voor if then is now informatie beschikbaar komt over het gebruik van de website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics (waarop het privacybeleid van Google van toepassing is).

Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics-klanten als if then is now kunnen een verscheidenheid aan rapporten weergeven met informatie over hoe jij als gebruiker omgaat met onze website. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.

Alle website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, moeten een privacybeleid hebben waarin het gebruik van Google Analytics volledig openbaar wordt gemaakt. Zie voor meer informatie de website van Google Analytics

De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. if then is now kan daarmee dus niet jouw identiteit achterhalen. Je hebt de mogelijkheid om je internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

5. Veiligheid van persoonsgegevens

if then is now zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig, juist en up to date zijn. if then is now zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% beveiligd zijn.

if then is now zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

6. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde bij if then is now opvragen over welke persoonsgegevens zij van jou beschikt. if then is now zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van je verzoek aan je doen toekomen.

Indien je de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kun je daartoe een verzoek indienen via het reactieformulier. if then is now zal binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aangeven of en in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan.

7. Verzet tegen gegevensverwerking

Je kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. if then is now zal binnen vier weken na ontvangst het verzet beoordelen.

Indien je niet langer op de een of andere manier door if then is now wenst te worden benaderd met communicaties of anderszins, dan kun je te allen tijde contact opnemen via het reactieformulier.

8. Wijzigingen

if then is now behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Een gewijzigd privacybeleid is van toepassing vanaf het moment dat deze op de Website wordt gepubliceerd. Het op enig moment van toepassing zijnde privacybeleid is te allen tijde te raadplegen en downloaden op de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Een gewijzigd privacybeleid komt onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

9. Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan if then is now worden beheerd. if then is now heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere privacy regels van toepassing zijn. if then is now is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

10. Verdere informatie

Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan if then is now worden gericht op de hieronder staande adressen en nummers.

© if then is now
Tel 00-31-631974866
info@ifthenisnow.nl / info@ifthenisnow.be
www.ifthenisnow.nl / www.ifthenisnow.be